Τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων (Κυριακή 22 Μαΐου 2022)


Η τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων που διοργανώνει η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για τους απόφοιτους:

  • του Δ.Π.Μ.Σ. «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» (από 01/09/2018 έως και 31/08/2020)

θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή την Κυριακή 22 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00 στο Αμφιθέατρο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΡΙΕΛΛΗΣ» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Πανεπιστημιούπολη).

Όσοι από τους ανωτέρω επιθυμούν να λάβουν μέρος στη τελετή θα πρέπει μέχρι 15/5/2022 να στείλουν με e-mail Δήλωση-Επιβεβαίωση συμμετοχής


Επισημάνσεις:

  • Κάθε απόφοιτος μπορεί να συνοδεύεται κατ΄ ανώτατο όριο από δύο (2) άτομα, τα ονόματα των οποίων θα αναγραφούν στην Δήλωση-Επιβεβαίωση συμμετοχής στην τελετή απονομής. Η είσοδος θα επιτραπεί μόνο στους αποφοίτους προς απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος και στα άτομα που έχουν δηλωθεί ως προσκεκλημένοι.
  • Οι συμμετέχοντες στην τελετή οφείλουν να προσέλθουν πριν την έναρξη της τελετής για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ταυτοποίησης (ΩΡΑ προσέλευσης 13:30 -14:15). Η είσοδος στο Αμφιθέατρο θα είναι σταδιακή, με τον συντονισμό της ροής από το προσωπικό.
  • Στην τελετή απονομής θα υπάρχει περιορισμένη επαγγελματική φωτογραφική κάλυψη.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής απαγορεύονται αυστηρά εντός του Αμφιθεάτρου και του κτιρίου (Αίθριο) οι κόρνες αερίου ή χειροκίνητες, η ρίψη κομφετί και γενικά η χρήση κάθε αντικειμένου, που είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των παρισταμένων (κίνδυνος πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος κλπ.), προκαλεί ενόχληση, και γενικά παρεμποδίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της Τελετής Απονομής και αντίκειται στην οφειλόμενη ακαδημαϊκή ευπρέπεια.

Έντυπα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δήλωση-Επιβεβαίωση συμμετοχής αποφοίτων

Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδ. έτος 2021-2022


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

 

ΚΥΑ Αριθμ. 119847/ΓΔ6/23-9-2021 (ΦΕΚ 4406 Β΄) 

 

  1. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

  1. Ως υπόχρεοι τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. 1 ορίζονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται δια ζώσης με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. ανεξαρτήτως αν αυτή πραγματοποιείται σε χώρους του Α.Ε.Ι.. Ειδικότερα, ως υπόχρεοι είναι:

α) οι φοιτητές προγραμμάτων σπουδών α΄, β΄ και γ΄ κύκλου συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών φοιτητών των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.),

β) το τακτικό διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.),

γ) το έκτακτο διδακτικό προσωπικό (διδάσκοντες π.δ. 407/1980, ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, επιστημονικοί συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού ή μη και μεταδιδάκτορες στους οποίους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο πλαίσιο Π.Μ.Σ.), καθώς και το προσωπικό που ασκεί επικουρικό διδακτικό έργο, και

δ) οι εισηγητές και σπουδαστές επιμορφωτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται δια ζώσης από τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή άλλες ακαδημαϊκές μονάδες (π.χ. Διδασκαλεία), καθώς και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι..

Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Ειδικώς, οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται συνωστισμός. 2. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, εξαιρούνται οι φοιτητές και το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα, χρήση πνευστών μουσικών οργάνων) καθώς και τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων)

Εξαήμερο εντατικής φοίτησης (Δια ζώσης διδασκαλία)


Αγαπητοί-ές φοιτητές-ριες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τρίτη, 12 Οκτωβρίου, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 10:45.

Την Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή και Σάββατο τα μαθήματα θα είναι 9:00-20:00 με  διάλειμμα στις 14:00-15:00.

Την Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, τα μαθήματα θα τελειώσουν στις 18:15.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ