Υποβολή αιτήσεων


Ημερομηνίες – Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας

Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο ΠΜΣ «ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους» αποφασίζεται από την ΓΣ και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Για το επόμενο Ακαδημαϊκό έτος (2021-22) οι ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι από 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τις οδηγίες που αφορούν κάθε επιμέρους κριτήριο για τη μοριοδότησή τους ώστε η Αίτηση και τα Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά να είναι πλήρης στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Συμπληρωματικά, ελλιπή ή ετεροχρονισμένες αποστολές δεν θα γίνονται δεκτές.

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική Αίτηση της υποψηφιότητάς τους (και να επισυνάψουν τα απαραίτητα Δικαιολογητικά) αποκλειστικά σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό email επιβεβαίωσης υποβολής της υποψηφιότητας τους με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν.

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

Η οικονομική συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (2.550 €) για το σύνολο του προγράμματος σε τρεις (3) δόσεις στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, με την 1η δόση να καταβάλλεται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος 4485/2017 (άρθρο 35 παρ.2).

Για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλ. 2531039622 & 2531039665 ή στο Εmail : leitourgiki@phyed.duth.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ