Υποβολή αιτήσεων


Ημερομηνίες – Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας

Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο ΠΜΣ «ΛΕΙτουργικήΔΙΑχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους» αποφασίζεται από την ΓΣ και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Για το επόμενο Ακαδημαϊκό έτος (2020-21) οι ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τις οδηγίες που αφορούν κάθε επιμέρους κριτήριο για τη μοριοδότησή τους ώστε ο φάκελος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά να είναι πλήρης στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Συμπληρωματικά, ελλιπή ή ετεροχρονισμένες αποστολές δεν θα γίνονται δεκτά.

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους αποκλειστικά σε μορφή PDF,
αποστέλλοντας με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protleit@phyed.duth.gr

  • Αίτηση υποψηφιότητας (1 αρχείο PDF ) και
  • Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
    (1 ενιαίο αρχείο PDF με όλα τα δικαιολογητικά, με χαμηλή ανάλυση και όχι ξεχωριστό PDF αρχείο για κάθε δικαιολογητικό)

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό email επιβεβαίωσης υποβολής της υποψηφιότητας τους.

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

Η οικονομική συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (2.550 €) για το σύνολο του προγράμματος σε τρεις (3) δόσεις στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, με την 1η δόση να καταβάλλεται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος 4485/2017 (άρθρο 35 παρ.2).

Για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλ. 2531039622 & 2531039665 ή στο Εmail : leitourgiki@phyed.duth.gr