Υποβολή αιτήσεων


Ημερομηνίες – Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας

Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο ΠΜΣ «ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους» αποφασίζεται από την ΓΣ και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Για το επόμενο Ακαδημαϊκό έτος (2023-24) οι ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι από 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως 12 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τις οδηγίες που αφορούν κάθε επιμέρους κριτήριο για τη μοριοδότησή τους ώστε η Αίτηση και τα Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά να είναι πλήρης στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Συμπληρωματικά, ελλιπή ή ετεροχρονισμένες αποστολές δεν θα γίνονται δεκτές.

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική Αίτηση της υποψηφιότητάς τους (και να επισυνάψουν τα απαραίτητα Δικαιολογητικά) αποκλειστικά σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό email επιβεβαίωσης υποβολής της υποψηφιότητας τους με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν.

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

Η οικονομική συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (2.550 €) για το σύνολο του προγράμματος σε τρεις (3) δόσεις στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, με την 1η δόση να καταβάλλεται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος 4957/2022 (άρθρο 86), εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο Π.Μ.Σ. Επίσης δεν δικαιούνται απαλλαγής και όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων.

Παρέχονται, εάν ο αριθμός των φοιτητών είναι ο ανώτατος προβλεπόμενος, δύο (2) υποτροφίες στους φοιτητές πλήρους φοίτησης που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις των μαθημάτων του Α’ και Β’ εξαμήνου σπουδών. Η υποτροφία συνίσταται σε απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής των τελών φοίτησης στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιείται επιμερισμός της υποτροφίας ισόποσα μεταξύ των δικαιούχων. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής έχει υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα ή δικαιούται ατελή φοίτηση δε δικαιούται υποτροφία από το Π.Μ.Σ. Ο αριθμός των υποτροφιών δύναται να τροποποιείται κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. ανάλογα με τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών καθώς και αυτών που τυγχάνουν απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης βάση της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017.

Για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλ. 2531039622 & 2531039665 ή στο Εmail : leitourgiki@phyed.duth.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ