Κριτήρια επιλογής


Υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι για ένταξη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μπορεί να είναι:

  • Πτυχιούχοι όλων των ΤΕΦΑΑ της χώρας.
  • Πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής Αγωγής της αλλοδαπής με ισότιμα πτυχία.
  • Όλοι οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ και των τμημάτων των ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ανέρχεται σε τριάντα  (30) κατ’ ανώτατο όριο για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες. Επιπλέον, του αριθμού των εισακτέων, γίνονται δεκτοί:

α) ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., και

β) ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Η Γενική Συνέλευση  του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. ανάλογα με τις συνθήκες και τις δυνατότητες του προγράμματος, θα αποφασίζει τον ακριβή αριθμό των εισαχθέντων φοιτητών και φοιτητριών.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι Προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα είναι:

α) Μία (1) συστατική επιστολή

β) Καλή γνώση (Β2) μιας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική ή Ισπανική.

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό τεσσάρων (4) κριτηρίων. Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο/η υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση.

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων η οποία συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3685/2008 και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην ανωτέρω διάταξη, καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

Η επιτροπή αξιολογεί το σύνολο των φακέλων υποψηφιότητας που καλύπτει τις δύο παραπάνω προϋποθέσεις και η τελική μοριοδότιση των υποψηφίων γίνεται μόνο για τα παραστατικά που γίνονται αποδεκτά από την Επιτροπή.

Ο πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται σε κάθε περίπτωση από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος.

 

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων – Αναλυτικά

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό τεσσάρων (4) κριτηρίων. Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο/η υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση.

1ο κριτήριο

Βαθμός πτυχίου (Μέγιστο 20 μόρια).

Η μοριοδότηση του υποψηφίου γίνεται με συνδυασμό του βαθμού πτυχίου και του συντελεστή  2 (δύο). Για παράδειγμα, ένας απόφοιτος με βαθμό πτυχίου 10 λαμβάνει 20 μόρια [Βαθμός πτυχίου  10 Χ τον συντελεστή  2 =20 μόρια], ένας απόφοιτος με βαθμό πτυχίου 7,20 λαμβάνει 14,40 μόρια [Βαθμός πτυχίου  7,20 Χ τον συντελεστή  2 = 14,40 μόρια].

2ο κριτήριο

Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις ή άρθρα (short papers, ororigal papers) σε επιστημονικά συνέδρια ή περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Η μέγιστη μοριοδότηση σ’ αυτό το κριτήριο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 15 μόρια.

Συγκεκριμένα μοριοδοτείται με 5 μόρια ο 1ος συγγραφέας σε όλες τις περιπτώσεις (ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις κλπ), με 3 μόρια ο 2ος συγγραφέας και από 1 μόριο στις υπόλοιπες θέσεις. Αναλυτικότερα :

Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια [που να διαθέτουν Επιστημονική Επιτροπή] της ημεδαπής ή αλλοδαπής με:

5 μόρια  ο 1ος συγγραφέας

3 μόρια  ο 2ος συγγραφέας

1 μόριο  από τον  3ο και  μετέπειτα  συγγραφέα

Άρθρα (shortpapers or origal papers) σε Επιστημονικά Περιοδικά  (έντυπα ή ηλεκτρονικά) της ημεδαπής ή αλλοδαπής [που να διαθέτουν Επιστημονική Επιτροπή και τα άρθρα που δημοσιεύονται να κρίνονται με διαδικασία ανεξάρτητης ανώνυμης (‘τυφλής’) κρίσης] με:

5 μόρια  ο 1ος συγγραφέας

3 μόρια  ο  2ος συγγραφέας

1 μόριο  από τον  3ο και  μετέπειτα  συγγραφέα

Ο υποψήφιος στο φάκελο υποψηφιότητας πρέπει να καταθέσει:

το επιστημονικό άρθρο (shortpapers or origal papers) με την αντίστοιχη βεβαίωση δημοσίευσης από το επιστημονικό περιοδικό, τη φωτοτυπία της σελίδας του περιοδικού με την επιστημονική επιτροπή καθώς και τη φωτοτυπία του εξωφύλλου.

την Προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση από τα  επίσημα πρακτικά  των περιλήψεων του Συνεδρίου με την αντίστοιχη βεβαίωση από το επιστημονικό συνέδριο.

3ο κριτήριο

Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία* (Μέγιστο 15 μόρια, 3 μόρια για κάθε έτος).

Συγκεκριμένα μοριοδοτείται πενταετής  επαγγελματική προϋπηρεσία, 60 μήνες μέγιστο, με 0,25 μόρια ο μήνας .

Για παράδειγμα  0,25 Χ 60 μήνες = 15 μόρια.

4ο κριτήριο

Το δεύτερο πτυχίο μοριοδοτείται:

από άλλο Τμήμα ΑΕΙ με 25 μόρια

από ΤΕΙ με 15 μόρια

Η μέγιστη μοριοδότηση σ’ αυτό το κριτήριο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 25 μόρια.

 

! ΕΠΙΣΗΣ

Επιπλέον των κριτηρίων για τους κατόχους πιστοποιητικών στην ξένη γλώσσα σε ανώτερο επίπεδο του Β2 (καλής γνώσης), προστίθεται 10% των μορίων που συγκέντρωσαν.

*Η επαγγελματική προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

 Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

Βεβαίωση του εργοδότη.

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

 (3) Επαγγελματική εμπειρία σε αθλητικούς συλλόγους και ομοσπονδίες: Η επαγγελματική εμπειρία βεβαιώνεται με τη κατάθεση συμβολαίων, όπου θα αναγράφεται ο ακριβής χρόνος απασχόλησης και το είδος της σχέσης εργασίας (για παράδειγμα προπονητής, φυσιοθεραπευτής, αθλητής κά.). Τα συμβόλαια θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την Εφορία ή να συνοδεύονται με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

(4) Διδακτική εμπειρία

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση, πρέπει να προσκομίσουν:

Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται: η σχέση εργασίας, η διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής (ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας), καθώς και το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

Προγράμματα STAGE

Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 ν. 3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ  από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25).

Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΙΚΑ) π.χ. ταμείο Νομικών, ΕΤΑΑ, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας διά του 30, λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.

!! Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.