Κριτήρια επιλογής


Υποψήφιοι

Στο Π.Μ.Σ. «Λειτουργική διαχείριση τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους» γίνονται δεκτοί:

Πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., εφόσον ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (άρθρο 34 παρ 8. του ν.4485/2017).

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ανέρχεται σε τριάντα  τέσσερις (34) κατ’ ανώτατο όριο για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τους 34.

Στην περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ., εισάγεται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

Επίσης ως υπεράριθμοι μπορούν μετά από αίτησή τους και μόνο ένας κατ΄ έτος να εγγραφούν μέλη των κατηγοριών Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. (άρθρο 34 παρ 8. του ν.4485/2017).

Η Συνέλευση  του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. ανάλογα με τις συνθήκες και τις δυνατότητες του προγράμματος, θα αποφασίζει τον ακριβή αριθμό των εισαχθέντων φοιτητών και φοιτητριών.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι Προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα είναι:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι.

β) Μία (1) συστατική επιστολή

γ) Καλή γνώση (Β2) μιας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική ή Ισπανική.

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων. Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Όλα τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συνοπτικά είναι:

1. Βαθμός πτυχίου (Μέγιστο 20 μόρια): Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή 2.
2. Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις ή άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια ή περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Μέγιστο 15 μόρια, 5 μόρια για κάθε ένα):
Μοριοδοτείται με 5 μόρια ο 1ος συγγραφέας σε όλες τις περιπτώσεις (ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις κλπ), με 3 μόρια ο 2ος συγγραφέας και από 1 μόριο στις υπόλοιπες θέσεις.
3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (Μέγιστο 15 μόρια, 3 μόρια για κάθε έτος): Μοριοδοτείται πενταετής επαγγελματική προϋπηρεσία, 60 μήνες μέγιστο, με 0,25 μόρια ο μήνας.
4. Δεύτερο πτυχίο από άλλο Τμήμα ΑΕΙ (25 μόρια) ή ΤΕΙ (15 μόρια)
Η μέγιστη μοριοδότηση σ’ αυτό το κριτήριο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 25 μόρια.
5. Για τους κατόχους πιστοποιητικών στην ξένη γλώσσα σε ανώτερο επίπεδο του Β2 (καλής γνώσης), προστίθεται 10% των μορίων που συγκέντρωσαν.

Αξιολόγηση Υποψηφίων – Διαδικασία επιλογής

1) Καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αρχικά ένας πλήρης κατάλογος όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
2) Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων:
i. απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
ii. ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην προδημοσίευση του προσωρινού πίνακα επιλογής και ανακοινώνει τη χρονική διάρκεια των ενστάσεων.
iii. Μετά την εξέταση των ενστάσεων και με βάση τη τελική βαθμολογία του υποψηφίου καταρτίζει με αξιολογική σειρά τον τελικό πίνακα επιλογής.
3) Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τους 34. Στην περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ., εισάγεται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

Επίσης ως υπεράριθμοι μπορούν μετά από αίτησή τους και μόνο ένας κατ΄ έτος να εγγραφούν μέλη των κατηγοριών Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. (άρθρο 34 παρ 8. του ν.4485/2017).

Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν εγγράφως σε προθεσμία τριών (3) ημερών για το αν αποδέχονται την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ. και τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας του επιλεγέντα υποψηφίου ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τον αμέσως επόμενο στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό πίνακα επιτυχόντων.

Εγγραφή στο Π.Μ.Σ.

Ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. η χρονική διάρκεια των εγγραφών καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία ή να αποστείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Η εγγραφή θεωρείται ότι περατώθηκε όταν προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και καταβληθεί η πρώτη δόση των τελών φοίτησης.

Οι θέσεις των επιτυχόντων που δεν θα εγγραφούν εμπρόθεσμα αναπληρώνονται από άλλους επιτυχόντες που προέρχονται από τον πίνακα επιλαχόντων με βάση τη σειρά επιτυχίας

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων – Αναλυτικά

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό κριτηρίων. Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο/η υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση.

1ο κριτήριο

Βαθμός πτυχίου (Μέγιστο 20 μόρια).
Η μοριοδότηση του υποψηφίου γίνεται με συνδυασμό του βαθμού πτυχίου και του συντελεστή 2 (δύο). Για παράδειγμα, ένας απόφοιτος με βαθμό πτυχίου 10 λαμβάνει 20 μόρια [Βαθμός πτυχίου 10 Χ τον συντελεστή 2 =20 μόρια], ένας απόφοιτος με βαθμό πτυχίου 7,20 λαμβάνει 14,40 μόρια [Βαθμός πτυχίου 7,20 Χ τον συντελεστή 2 = 14,40 μόρια].

2ο κριτήριο

Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις ή άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια (short papers) ή περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής (original papers).

Η μέγιστη μοριοδότηση σ’ αυτό το κριτήριο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 15 μόρια.

Συγκεκριμένα μοριοδοτείται με 5 μόρια ο 1ος συγγραφέας σε όλες τις περιπτώσεις (ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις κλπ), με 3 μόρια ο 2ος συγγραφέας και από 1 μόριο στις υπόλοιπες θέσεις. Αναλυτικότερα:

Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια [που να διαθέτουν Επιστημονική Επιτροπή ] της ημεδαπής ή αλλοδαπής με:
5 μόρια ο 1ος συγγραφέας
3 μόρια ο 2ος συγγραφέας
1 μόριο από τον 3ο και μετέπειτα συγγραφέα

Άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια (short papers) ή περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής (original papers), έντυπα ή ηλεκτρονικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής [που να διαθέτουν Επιστημονική Επιτροπή και τα άρθρα που δημοσιεύονται να κρίνονται με διαδικασία ανεξάρτητης ανώνυμης (‘τυφλής’) κρίσης] με:
5 μόρια ο 1ος συγγραφέας
3 μόρια ο 2ος συγγραφέας
1 μόριο από τον 3ο και μετέπειτα συγγραφέα

Ο υποψήφιος στο φάκελο υποψηφιότητας πρέπει να καταθέσει:
Για κάθε επιστημονικό άρθρο ( short paper, original paper) την αντίστοιχη βεβαίωση δημοσίευσης από το επιστημονικό περιοδικό, τη φωτοτυπία της σελίδας του περιοδικού με την επιστημονική επιτροπή καθώς και τη φωτοτυπία του εξωφύλλου.
Για κάθε προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση από τα επίσημα πρακτικά των περιλήψεων του Συνεδρίου με την αντίστοιχη βεβαίωση από το επιστημονικό συνέδριο.

3ο κριτήριο

Αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου (Μέγιστο 15 μόρια, 3 μόρια για κάθε έτος).
Mοριοδοτείται πενταετής επαγγελματική προϋπηρεσία (60 μήνες μέγιστο, με 0,25 μόρια ο μήνας). Για παράδειγμα 0,25 Χ 60 μήνες = 15 μόρια.

Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική προϋπηρεσία αναφέρονται στο παρακάτω

4ο κριτήριο

Το δεύτερο πτυχίο μοριοδοτείται:
από άλλο Τμήμα ΑΕΙ με 25 μόρια
από ΤΕΙ με 15 μόρια
Η μέγιστη μοριοδότηση σ’ αυτό το κριτήριο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 25 μόρια.

5ο κριτήριο

Επιπλέον των κριτηρίων για τους κατόχους πιστοποιητικών στην ξένη γλώσσα σε ανώτερο επίπεδο του Β2 (καλής γνώσης), προστίθεται 10% των μορίων που συγκέντρωσαν.

*Η επαγγελματική προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Βεβαίωση του εργοδότη
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

(3) Επαγγελματική εμπειρία σε αθλητικούς συλλόγους και ομοσπονδίες: Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής εμπειρίας απαιτείται η βεβαίωση του εργοδότη και η κατάθεση συμβολαίου, όπου θα αναγράφεται ο ακριβής χρόνος απασχόλησης και το είδος της σχέσης εργασίας (για παράδειγμα προπονητής, φυσιοθεραπευτής, αθλητής κά). Τα συμβόλαια θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την Εφορία ή να συνοδεύονται με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

(4) Διδακτική εμπειρία
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση, πρέπει να προσκομίσουν:
Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται: η σχέση εργασίας, η διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής (ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας), καθώς και το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

Προγράμματα STAGE
Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 ν. 3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25).
Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΙΚΑ) π.χ. ταμείο Νομικών, ΕΤΑΑ, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας διά του 30, λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.
Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.