Διοικητικά όργανα


Τα αρμόδια Όργανα για την ίδρυση, διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4485/2017, στο οποίο περιγράφονται και οι αρμοδιότητες τους αντίστοιχα είναι:

Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ)

Η Συνέλευση του ΤΕΦΑΑ – ΔΠΘ

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. που απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του ΤΕΦΑΑ – ΔΠΘ

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.